1. دکمه "Menu" را فشاردهید.
 2. "Settings" را فشار دهید و"Wireless & networks" را انتخاب فرمایید.
 3. به "Mobile networks" برويد و آن انتخاب کنید و"Access Point Names" را انتخاب فرمایید.
 4. دکمه "Menu" را فشاردهید و"New APN" را انتخاب فرمایید.
 5. "Name" را انتخاب کنید و MCCI Internet را وارد کنید .
 6. "OK"را فشار دهید.
 7. به "APN" برويد و آن انتخاب کنید و mcinet را وارد کنید .
 8. "OK"را فشار دهید.
 9. به "Port" برويد و آن انتخاب کنید و 9201 را وارد کنید .
 10. "OK"را فشار دهید.
 11. به "Username" برويد و آن انتخاب کنید و (Leave field blank) را وارد کنید .
 12. "OK"را فشار دهید.
 13. به "Password" برويد و آن انتخاب کنید و (Leave field blank) را وارد کنید .
 14. "OK"را فشار دهید.
 15. دکمه "Menu" را فشاردهید و "Save" را فشار دهید .
 16. اطمینان حاصل فرمایيد پروفایل جدید شما انتخاب شده است.
 17. جهت بازگشتن به صفحه اصلی دکمه "Home" را فشاردهید.
 18. تلفن شما تنظیم شده است.